ZARZĄDZENIE Nr 12/2015
WÓJTA GMINY JAWORZE
z dnia 2 luty 2015 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3128/17 pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej, zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.

Na podstawie przepisów art. 26 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XXV/226/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworzu przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami stanowiącymi własność Gminy Jaworze oraz Uchwałą Nr XXXIV/321/14 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 lipca 2014r. o zmianie uchwały nr XXV/226/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami, stanowiącymi własność Gminy Jaworze

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego następujących nieruchomości:
  • działka 3128/17 o pow. 0,0138 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00056008/0 oraz
  • zabudowana działka nr 1900/16 o pow. 0,4239 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00055731/0
 2. Szczegółowe warunki dotyczące zakupu nieruchomości, o których mowa w ust. 1, określa ogłoszenie o drugim przetargu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w § 1 ust. 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze,
 2. ogłoszenie w prasie lokalnej w tygodniku „Kronika Beskidzka” oraz
 3. na stronach internetowych Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

§ 3

Zarządzenie wykonać do dnia 6 lutego 2015r.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze oraz na stronach internetowych Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt
dr Radosław G. Ostałkiewicz


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 12/2015 Wójta Gminy Jaworze
z dnia 2 luty 2015r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości
ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż działki nr 3128/17 o pow. 0,0138 ha
oraz działki nr 1900/16 o pow. 0,4239 ha
zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem
o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej,
zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.

 

WÓJT GMINY JAWORZE
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 3128/17 pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej, zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.

Podstawa prawna: art. 38 i n. ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), Uchwała Nr XXV/226/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworzu przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami stanowiącymi własność Gminy Jaworze, Uchwała Nr XXXIV/321/14 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 lipca 2014r. o zmianie uchwały nr XXV/226/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami, stanowiącymi własność Gminy Jaworze oraz Zarządzenie Wójta Gminy Jaworze nr 12/2015 z dnia 2 luty 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3128/17 o pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej, zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 3128/17 o pow. 0,0138 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00056008/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej oraz działka nr 1900/16 o pow. 0,4239 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00055731/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.
Działki nr 3128/17 i 1900/16 zlokalizowane są w Jaworzu przy ul. Cisowej. Działka 3128/17 stanowi wąski uzupełniający pas gruntu przylegający do ul. Cisowej. Natomiast działka 1900/16 zabudowana jest nieużytkowanym obecnie budynkiem o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej. Wyszczególnione działki stanowią jednolity funkcjonalnie obszar gruntu związany z istniejącą zabudową budynkiem nr 67.
Teren o poprawnych cechach użytkowych, z zapewnionym prawnym i faktycznym, bezpośrednim dostępem od ul. Cisowej. Działki położone są w pd-zachodniej, podgórskiej części miejscowości, z dogodną lokalizacją względem podstawowej infrastruktury społecznej gminy i regionu, działki posiadają atrakcyjne walory otoczenia. Na działce 1900/16 znajduje się murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek pochodzący z okresu przedwojennego (lata 20-te XX w.) o łącznej pow. użytkowej wynoszącej 394,67 m2.
Budynek nosi ślady znacznego zużycia technicznego , istniejące elementy wykończenia wymagają gruntownej modernizacji oraz odnowienia związanego z przywróceniem całości do współczesnych parametrów użytkowych. Pozostałe powierzchnie działki 1900/16 zagospodarowano częściowo ogrodem trawiastym, utwardzoną powierzchnią parkingu oraz zadrzewieniami.
Na zapleczu budynku znajdują się 2 niewielkie budynki gospodarcze.
Cały teren jest całkowicie ogrodzony oraz w podstawowy sposób uzbrojony w elementy infrastruktury. Na terenie znajduje się własne ujęcie wody.
Nieruchomość nie posiada kanalizacji sieciowej, wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy.

Nieruchomości będące przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż, tj. działka 3128/17 i 1900/16 nie posiadają żadnych obciążeń.

Nieruchomości będące przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż, tj. działka 3128/17 i 1900/16 nie są obciążone żadnym zobowiązaniem.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z przeznaczeniem podstawowym północna część działki 3128/17 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „C 1U” a pozostała część w obszarze „C 1MNP”, zaś działka 1900/16 w przeważającej części znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „C 1U” a jej zachodni pas w obszarze „C 1RZ”.

C 1U - oznacza tereny zabudowy usługowej,
C 1MNP - oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej
C 1RZ - oznacza tereny użytków zielonych i łąk w dolinach potoków i cieków wodnych.

Istniejący budynek można m.in. zaadaptować na dom seniora, dom spokojnej starości itp.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości: 820 000 zł netto + VAT 23%

Wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 3 marca 2015r.
Ustala się wadium do przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości w kwocie 41 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100), stanowiącej 5% ceny wywoławczej netto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu w jego siedzibie lub przelewem na konto Urzędu Gminy Jaworze – Bank Spółdzielczy w Jasienicy Nr 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030 z zaznaczeniem „Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 3128/17 o pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej, zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.
Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zakończeniu, odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 8 200,00 zł.

Termin przetargu ustala się na dzień 6 marca 2015r. na godzinę 10:00. w siedzibie UG Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, piętro II, pok. 202.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu wniesienia wadium, oraz
 • w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. (np. KRS, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, itp.)

Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji gospodarczej powinny być nie starsze niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
Osoba fizyczna może być reprezentowana przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.

Koszty postępowania: Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem przedmiotowych nieruchomości do sprzedaży (tj. wycena nieruchomości, opłaty za dokumentację, koszty notarialne i sądowe, itp.)

Zapłata ceny nabycia ww. nieruchomości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym nastąpi zawarcie umowy.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca prawa własności nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Jaworze zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez akceptacji którejkolwiek z ofert oraz prawo odwołania przetargu wraz ze wskazaniem uzasadnionej przyczyny. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty, ustalonej w drodze przetargu.

Na wniosek osób zainteresowanych przed przystąpieniem do przetargu może nastąpić okazanie nieruchomości w terminie określonym przez Urząd Gminy Jaworze na koszt wnoszącego o okazanie.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami z ramienia Urzędu Gminy Jaworze są Pani Barbara Galocz-Siwiecka – Inspektor Referatu Gospodarki i Infrastruktury tel. (033) 828 66 42 w godz. od 8.00 do 13.00.

Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Powrót

Załączniki

 • 01 (pdf 1.57 MB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3128/17 pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychcza
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:05.02.2015 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Galocz-Siwiecka
Data na dokumencie:02.02.2015
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:05.02.2015 13:03