Rejestr zmian w biuletynie

28.03.2017

Dotyczy dokumentu:
XXVII Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Jaworze w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Jaworze w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jaworze dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego o podstawowej kwocie dotacji na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaworze przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz in. podmiotami uprawnionymi na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.202.XXVI.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jaworze dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaworze przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.03.2017

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art 19a tzw. "mały grant" "Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości podsumowania działalności 30lecia Towarzystwa Miłośników Jaworza w latach 1984-2014"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna