Rejestr zmian w biuletynie

09.06.2017

Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zagórska Aleksandra"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Winek Ewa"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Talik Anna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Śliwa Krzysztof"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szermańska Barbara"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skotnicka-Nędzka Anna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sacher-Wejster Dorota"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pudełko Aneta"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Placuch Katarzyna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Łepecka Maria"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kluka Bernadeta"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Hudziec Radosław"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały nr XXV/226/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami, stanowiącymi własności Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.216.XXVIII.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.216.XXVIII.2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.234.XXIX.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.234.XXIX.2017.pdf

08.06.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.216.XXVIII.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.234.XXIX.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1778/78 o pow. 0,0714 ha stanowiącej pas drogi - odgałęzienie ul. Myśliwskiej, w drodze darowizny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 1439/10 i 1439/54 o łącznej pow. 0,0748 ha stanowiących pas drogi - odgałęzienie ul. Widok, w drodze darowizny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1442/8 pow. 0,1007 ha stanowiącej pas drogi - odgałęzienie ul. Widok, w drodze darowizny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2539/10 o pow. 0,0059 ha położonej przy ul. Wapienickiej, w drodze zakupu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Promocji Gminy Jaworze za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalnościregulowanej_06.06.2017r_BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz podmiotów wpisanych - rej. dział.reg._01.06.2017r..docx
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bielskiego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna w Powiacie Bielskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Harmonogram pracy punktów "
Dotyczy dokumentu:
nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna w Powiacie Bielskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Harmonogram Porad 2017.doc
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE JAWORZE I DOSTARCZANIE ICH DO REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 315 D
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert_RI.271.0004.2017"

04.06.2017

Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna