Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2014 10:42 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
21.01.2014 14:51 GI.6140.00049.2013 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2014 r.
20.01.2014 11:45 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
20.01.2014 11:41 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności dla osób ...
23.09.2013 13:55 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2014"
12.04.2013 10:51 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/211/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospoda
06.03.2013 14:47 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
13.12.2012 14:42 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
07.12.2012 12:09 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał dot. sprzedaży napojów alkoholowych
26.11.2012 15:07 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi z mieszkańcami

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna